Onderwijsdoelen

De Keurkamp stelt zich ten doel de maatschappelijke kansen van zijn leerlingen te vergroten door diplomering en een optimale voorbereiding op het vervolgonderwijs in het MBO (niveau 1/2).

De Keurkamp streeft naar een schoolcultuur gekenmerkt door

 • een evenwicht tussen orde, gebondenheid en vrijheid
 • pluriformiteit, tolerantie en respect
 • een open relatie met de samenleving (bedrijfsleven en het mbo)
 • onderwijskundige innovatie
 • zorg voor alle leerlingen
 • onderwijs dat recht doet aan de talenten van iedere leerling
 • voorbeeldgedrag van management, onderwijsgevenden en onderwijsondersteunend personeel

De visie van de school komt tot uitdrukking in het citaat van Etty Hillesum dat in de hal van de school hangt:
"Wanneer men de kracht voor de kleine dingen heeft, heeft men ze ook voor de grote".

Centrale uitgangspunten van het onderwijs op de Keurkamp

 • alle leerlingen bij de les - voorkomen van voortijdig schoolverlaten
 • intensieve begeleiding - persoonlijke en sociale vorming
 • het ontdekken van eigen capaciteiten en daarin vertrouwen opbouwen - brede oriëntatie op beroepssectoren, uitstel van beroepskeuze en nadruk op algemene (beroeps)vaardigheden door een aanbod van intersectorale programma' s
 • nadruk op taal en rekenen
 • leren door doen - een praktijkgericht programma voor alle leerjaren van 10-13 lessen per week
 • bij de organisatie van het onderwijs (samenstelling klassen en groepen en personele bezetting) wordt uitgegaan van de leer- en begeleidingsbehoeften van de leerlingen

De Keurkamp streeft ernaar alle leerlingen uit Deventer e.o. die binnen zijn doelgroep vallen passend onderwijs te verlenen en zoekt daarbij actief de samenwerking met het SVO.