Rapporten en bevorderingen


Overgangsrichtlijnen van Het Stormink Schooljaar 2013-2014


Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport.

Voortschrijdend gemiddelde, periode- en eindcijfers
Een schooljaar is opgebouwd uit 3 of 4 periodes.
Leerlingen krijgen voor de meeste vakken per periode een periodecijfer.
Dit cijfer is het gewogen gemiddelde van de in die periode behaalde resultaten.
Naast een periodecijfer (P1, P2, P3 en indien van toepassing P4), staat op het rapport ook het voortschrijdend gemiddelde (VG1, VG2, VG3 en indien van toepassing VG4). Dat is het gewogen gemiddelde van alle tot dan toe behaalde resultaten.
Het voortschrijdend gemiddelde (VG) en het Periodecijfer (P) worden afgerond op één decimaal.
Voor het eindrapport wordt het voortschrijdend gemiddelde per vak van het hele jaar afgerond op een heel getal. Dit getal vormt het eindcijfer voor dat vak.
De overgangsrichtlijnen zijn van toepassing op de behaalde eindcijfers.
Bij het tweede of derde rapport (afhankelijk of je drie of vier periodes hebt)  stelt de rapportvergadering de ‘voorlopige plaatsing’ vast en na het eindrapport de ‘definitieve’ plaatsing.

Tekorten
Bij de overgangsrichtlijnen wordt gewerkt met tekorten:
Het eindcijfer 5 levert één tekort op.
Het eindcijfer 4 levert twee tekorten op.
Het eindcijfer 3 of lager levert drie tekorten op.

Maatschappelijke stage:
Leerlingen dienen aan het einde van het derde leerjaar te hebben voldaan aan de verplichtingen m.b.t. de maatschappelijke stage. De invulling van de maatschappelijke stage verschilt per school.

Handelingsdelen en LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding)-activiteiten:
Voor de handelingsdelen gelden de deadlines zoals aangegeven in de PTA’s en in de studiewijzers van de vakken. Indien tijdens de rapportvergadering blijkt dat een leerling niet aan alle handelingsdelen en/of aan zijn LOB-verplichtingen heeft voldaan wordt hij niet bevorderd.

Mogelijkheid van revisie
Ouders van leerlingen die niet bevorderd zijn, worden door de mentor op de hoogte gebracht direct na afloop van de overgangsvergadering. Indien de leerling 18 jaar of ouder is, neemt de mentor in eerste instantie contact op met de leerling zelf.
Ouders en leerlingen vanaf 18 jaar kunnen binnen één werkdag na de  overgangsvergadering een schriftelijk verzoek tot revisie indienen bij de directeur. Revisie kan alleen aan de orde zijn als er sprake is van nieuwe gegevens die ten tijde van de rapportvergadering niet bekend konden zijn. Het is aan de directeur om dit te toetsen.
Indien er inderdaad sprake is van nieuwe gegevens die ten tijde van de rapportvergadering niet bekend konden zijn, zal de directeur de overgangsvergadering voor de betrokken leerling heropenen. De rapportvergadering zal opnieuw een advies uitbrengen. De directeur neemt daarop een besluit.

 
 Overgangsrichtlijnen vanuit het 1e leerjaar   


Leerweg   1 BASIS
    
Een leerling wordt bevorderd naar 2 basis als:
•    het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of hoger is en
•    er maximaal vier tekorten zijn.
    
Een leerling kan bevorderd worden naar 2 kader als:
•    het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 8.0 bedraagt en
•    er maximaal één tekort is en
•    de vakken Nederlands, Engels en wiskunde voldoende zijn.

De rapportvergadering beoordeelt of er ook in de toekomst perspectief is in deze leerweg.

    
In alle andere gevallen beslist de rapportvergadering over de plaatsing van de leerling.Leerweg  Richtlijnen  1 BASIS - KADER    

Een leerling wordt bevorderd naar 2 kader als:
•    het gemiddelde van alle eindcijfers 7.0 of hoger is en
•    er maximaal twee tekorten zijn en
•    het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 17 punten bedraagt.

    
Een leerling wordt bevorderd naar 2 basis als:
•    het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of hoger is en
•    er maximaal vier tekorten zijn en
•    het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde minder is dan 17 punten.

    
Een leerling wordt bevorderd naar 2 mavo als:
•    het gemiddelde van alle eindcijfers 8.0 of hoger is en
•    er maximaal één tekort is en
•    het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 17 punten bedraagt.
•    De rapportvergadering kan in het gebied van 7.6 t/m 7.9 afwijken van de richtlijnen

De rapportvergadering beoordeelt of er ook in de toekomst perspectief is in deze leerweg.


Leerweg  Richtlijnen 1 KADER- MAVO    

Een leerling wordt bevorderd naar 2 mavo als:
•    het gemiddelde van alle eindcijfers 7.0 of hoger is en
•    er maximaal twee tekorten zijn en
•    het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en Wiskunde minimaal 17 punten bedraagt.
    
Een leerling wordt bevorderd naar 2 kader als:
•    het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of hoger is en
•    er maximaal vier tekorten zijn en
•    het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 17 punten bedraagt.

    
Een leerling kan bevorderd worden naar 2 havo als:
•    het gemiddelde van de eindcijfers een  8.0 is en
•    er maximaal één tekort is en
•    het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 17 punten bedraagt.

De rapportvergadering beoordeelt of er ook in de toekomst perspectief is in deze leerweg.
    
Een leerling wordt geplaatst in 2 basis als:
•    er meer dan vier tekorten zijn en
•    het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde minder is dan 17 punten.

    
In alle andere gevallen beslist de rapportvergadering over de plaatsing van de leerling.Leerweg    Richtlijnen 1 MAVO-HAVO    

Een leerling wordt bevorderd naar 2 havo als:
•    het gemiddelde van alle eindcijfers 7.0 of hoger is en
•    er maximaal twee tekorten zijn en
•    het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 17 punten bedraagt.

    
Een leerling wordt bevorderd naar 2 mavo als :
•    er maximaal drie tekorten zijn en
•    het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 17 punten bedraagt.

    
Een leerling kan bevorderd worden naar 2 havo/vwo als
•    het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 8.0 bedraagt en
•    er maximaal één tekort is.

De rapportvergadering beoordeelt of er ook in de toekomst perspectief is in deze leerweg.

    
Een leerling wordt geplaatst in 2 kader als:
•    er maximaal zes tekorten zijn.
    
Een leerling wordt geplaatst in 2 basis als:
•    er zeven of meer tekorten zijn.
    
In alle andere gevallen beslist de rapportvergadering over de plaatsing van de leerling.Leerweg       Richtlijnen 1 HAVO-VWO    

Een leerling wordt bevorderd naar 2 havo/vwo als:
•    het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of hoger is en
•    er maximaal twee tekorten zijn en
•    het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 17 bedraagt.

    
Een leerling wordt bevorderd naar 2 havo als:
•    het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of hoger is en
•    er maximaal drie tekorten zijn en
•    het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 17 punten bedraagt.
    
Een leerling wordt bevorderd naar 2 atheneum als:
•    het gemiddelde van alle eindcijfers 7.5 of hoger is en
•    er maximaal één tekort is en
•    er een positief advies is van de rapportvergadering.

De rapportvergadering kan in het gebied 7.1 t/m 7.4 afwijken van de richtlijnen.

    
Een leerling wordt bevorderd naar  2 gymnasium als:
•    het gemiddelde van alle vakken tenminste 7.5 bedraagt en
•    maximaal één tekort is en
•    het totaal voor de drie talen tenminste 22 punten is en
•    de leerling in het 2e semester met voldoende resultaat deelgenomen heeft aan de module Latijn (op De Boerhaave) en
•    er een positief advies is uitgebracht door de rapportvergadering.

De rapportvergadering kan in het gebied 7.1 t/m 7.4 afwijken van de richtlijnen.
    
Een leerling wordt geplaatst in 2 mavo als:
•    de leerling niet voldoet aan bovengenoemde richtlijnen en
•    er maximaal zeven tekorten zijn.
    
In alle andere gevallen beslist de rapportvergadering over de plaatsing van de leerling.Leerweg       Richtlijnen        1 ATHENEUM  
 
Een leerling wordt bevorderd naar 2 atheneum als:
•    het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of hoger en
•    er maximaal twee tekorten zijn en
•    het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 17 punten bedraagt.

    
Een leerling wordt geplaatst in 2 havo als:
•    een leerling niet voldoet aan de overgangsrichtlijnen voor 2 atheneum en
•    er maximaal vier tekorten zijn.
    
In alle andere gevallen beslist de rapportvergadering over de plaatsing van de leerling.                                                
Overgangsrichtlijnen vanuit het 2e leerjaar


Leerweg  Richtlijnen    2 BASIS
    
Een leerling wordt bevorderd naar 3 basis als:
•    het aantal tekorten maximaal vier is en
•    er maximaal één tekort is bij de gekozen sectorvakken*  en
•    er maximaal twee tekorten zijn voor Nederlands, Engels en de gekozen sectorvakken*.

    
Een leerling kan bevorderd worden naar 3 kader als:
•    het gemiddelde van de eindcijfers op het rapport tenminste 7.5 bedraagt en
•    er maximaal één tekort is en
•    de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde voldoende zijn.

De rapportvergadering kan in het gebied 7.1 t/m 7.4 afwijken van de richtlijnen.

De rapportvergadering beoordeelt of er ook in de toekomst perspectief is in deze leerweg.

    
In alle andere gevallen beslist de rapportvergadering over de plaatsing van de leerling.


*Sectorvakken:
Zorg/welzijn: maatschappijleer en biologie
Horeca/toerisme: wiskunde en economie
Handel/verkoop: wiskunde en economie
Techniek: wiskunde en natuur/scheikunde


Leerweg  Richtlijnen  2 KADER    

Een leerling wordt bevorderd naar 3 mavo als:
•    het gemiddelde van alle eindcijfers 7.0 of hoger is en
•    er maximaal twee tekorten zijn en
•    de leerling voor Nederlands, Engels en wiskunde het volledige mavo- programma heeft gevolgd en het totaal van de eindcijfers minimaal 17 punten bedraagt.

    
Een leerling wordt bevorderd naar 3 kader als:
•    er maximaal drie tekorten zijn en
•    het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 17 punten bedraagt.

    
Een leerling wordt geplaatst in 3 basis als:
•    er meer dan drie tekorten zijn.
    
In alle andere gevallen beslist de rapportvergadering over de plaatsing van de leerling.

 


Leerweg   Richtlijnen  2 MAVO    

Een leerling wordt bevorderd naar 3 mavo als:
•    er maximaal drie tekorten zijn en
•    het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 17 punten bedraagt.

    
Een leerling wordt bevorderd naar 3 kader als:
•    er maximaal  vier tekorten zijn en
•    het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 16 punten bedraagt.

    
Een leerling wordt bevorderd naar 3 havo als:
•    het gemiddelde van de eindcijfers op het rapport tenminste 7.5 bedraagt en
•    er maximaal één tekort is en
•    het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 22 punten bedraagt.

De rapportvergadering kan in het gebied 7.1 t/m 7.4 afwijken van de richtlijnen

De rapportvergadering beoordeelt of er ook in de toekomst perspectief is in deze leerweg.
    
Een leerling wordt geplaatst in 3 basis als:
•    er meer dan vier tekorten zijn.
    
In alle andere gevallen beslist de rapportvergadering over de plaatsing van de leerling.

Leerweg  Richtlijnen  2 havo
       
Een leerling wordt bevorderd naar 3 havo als:
•    het gemiddelde van alle eindcijfers tenminste 6.0 is en
•    er maximaal  twee tekorten zijn en
•    het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 17 bedraagt.

 
Een leerling wordt bevorderd naar 3 atheneum als:
•    het gemiddelde van alle eindcijfers tenminste 7.5 is en
•    er maximaal twee tekorten zijn en
•    het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 22 punten bedraagt.
•    
De rapportvergadering kan in het gebied 7.1 t/m 7.4 afwijken van de richtlijnen

De rapportvergadering beoordeelt of er ook in de toekomst perspectief is in deze leerweg.
    
Een leerling wordt geplaatst in 3 mavo als:
•    er meer dan twee en maximaal zeven tekorten zijn.
    
In alle andere gevallen beslist de rapportvergadering over de plaatsing van de leerling.


Leerweg     Richtlijnen  2 HAVO-VWO    

Een leerling wordt bevorderd naar 3 havo als:
•    het gemiddelde van alle eindcijfers tenminste 6.0 is en
•    er maximaal twee tekorten zijn en
•    het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 17 punten bedraagt.

    
Een leerling wordt bevorderd naar 3 atheneum als:
•    het gemiddelde van alle eindcijfers tenminste 7.0 is en
•    er maximaal twee tekorten zijn en
•    het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 17 punten bedraagt en
•    er een positief advies is van de rapportvergadering.
    
Een leerling wordt geplaatst in 3 mavo als:
•    er niet is voldaan aan de criteria voor 3 havo of 3 atheneum en
•    er maximaal zeven tekorten zijn.
    
In alle andere gevallen beslist de rapportvergadering over de plaatsing van de leerling.

Leerweg     Richtlijnen  2 ATHENEUM  
 
Een leerling wordt bevorderd naar 3 atheneum als:
•    het gemiddelde van alle eindcijfers tenminste 6.0 is en
•    er maximaal twee tekorten zijn en
•    het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 17 punten bedraagt.

    
Een leerling wordt bevorderd naar 3 havo als:
•    er niet is voldaan aan de overgangsrichtlijnen voor 3 atheneum en
•    er maximaal vier tekorten zijn.
    
In alle andere gevallen beslist de rapportvergadering over de plaatsing van de leerling.

 
Overgangsrichtlijnen vanuit het 3e leerjaar

    
 Leerweg     Richtlijnen  3 HAVO  
  
  
Een leerling wordt bevorderd naar 4 havo als:
•    het gemiddelde van de eindcijfers voor alle vakken 6.0 of hoger is en
•    het gemiddelde van de eindcijfers voor alle vakken die de leerling volgt in het vierde leerjaar waarvoor een centraal examen moet worden afgelegd 6.0  of hoger is en
•    er maximaal drie tekorten zijn waarvan maximaal twee tekorten bij de vakken in het door de leerling gekozen profiel (profielvakken, profielkeuzevakken, vakken in het vrije deel) en
•    voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 1 tekort is gehaald en
•    de rekentoets op niveau 2F is afgesloten met een 5 of hoger en
•    de maatschappelijke stage is afgerond.

Voor De Boerhaave geldt de eis dat de meesterproef met tenminste een “voldoende” is afgerond.

        
Een leerling wordt geplaatst in 4 mavo als:
•    niet is voldaan aan bovengenoemde richtlijnen en
•    er maximaal zeven tekorten zijn en
•    er een positief advies is van de rapportvergadering.
        
In alle andere gevallen beslist de rapportvergadering over de plaatsing van de leerling.

    Profielkeuze    
Om geplaatst te worden in een profiel dient een leerling te voldoen aan de profieleisen zoals op blz. 19 is beschreven. Leerweg    Richtlijnen  3 ATHENEUM

Een leerling wordt bevorderd naar 4 atheneum  als:
•    het gemiddelde van de eindcijfers voor alle vakken 6.0 of hoger is en
•    het gemiddelde van de eindcijfers voor alle vakken waarvoor een centraal examen moet worden afgelegd 6.0 of hoger is en
•    er maximaal drie tekorten zijn waarvan maximaal twee tekorten bij de vakken in het door de leerling gekozen profiel (profielvakken, profielkeuzevakken, vakken in het vrije deel) en
•    er voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 1 tekort is gehaald.
•    de rekentoets op niveau 2F is afgesloten met een 5 of hoger en
•    de maatschappelijke stage is afgerond.

           
    
Een leerling wordt bevorderd naar 4 havo als:
•    een leerling niet voldoet aan de overgangsrichtlijnen voor 4 gymnasium of 4 atheneum en
•    er maximaal 7 tekorten zijn.
•    de rekentoets op niveau 2F is afgesloten met een 5 of hoger en
•    de maatschappelijke stage is afgerond.

       
In alle andere gevallen beslist de rapportvergadering over de plaatsing van de leerling.

    Profielkeuze    
Om geplaatst te worden in een profiel dient een leerling te voldoen aan de profieleisen zoals op blz. 19 is beschreven. Bij bevordering naar 4 havo geldt dat in verband met profielkeuzevoorwaarden, er bij de profielrelevante vakken van het eindrapport in 3 atheneum , één punt mag worden opgeteld.


Profieleisen voor de overstap van 3 havo/vwo naar 4 havo/vwo

Profiel    Criteria om te worden toegelaten tot het profiel


Cultuur & Maatschappij    
Indien de keuze binnen CM leidt tot een dubbelprofiel EM/CM moet de leerling voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het profiel EM.
Indien de leerling binnen CM kiest voor de combinatie wiskunde A met economie moet hij ten minste het eindcijfer 6 voor wiskunde hebben.


Economie & Maatschappij   

Tenminste het eindcijfer 6 voor wiskunde.


Natuur & Gezondheid    
•    Bij de combinatie met wiskunde B en natuurkunde: voor wiskunde en natuurkunde samen tenminste 13 punten én het eindcijfer voor elk vak van deze vakken is tenminste een 6.
•    Bij de combinatie met wiskunde A en natuurkunde op het vwo voor wis- en natuurkunde samen tenminste 12 punten en het eindcijfer voor elk van deze vakken is tenminste een 6. Op het havo is de combinatie wiskunde A en natuurkunde niet toegestaan.
•    Indien de keuze binnen NG leidt tot een dubbelprofiel NG/NT moet de leerling voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het profiel NT.
•    Overige: tenminste het eindcijfer 6 voor wiskunde.

Natuur & Techniek    
Voor wiskunde en natuurkunde samen tenminste 13 punten én
het eindcijfer voor elk van deze vakken is tenminste een 6.