Leerlingbegeleiding

Zorg voor de individuele leerling op Het Stormink

De spil in de zorg voor de leerling, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, is de mentor, uiteraard gesteund door vakdocenten en de teamleider.

Uitgangspunt voor die zorg zijn de gegevens van de basisschool (leerlingdossier) aangevuld met de informatie die de teamleider verkrijgt bij het bezoek aan de basisscholen, de zgn. warme overdracht. Daarnaast de informatie verkregen uit de Instaptoets Voortgezet Onderwijs.

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, de mentor informeert de vakdocenten, onderhoudt het contact met de ouder(s) en zorgt voor het bijhouden van het dossier.

Naast de mentor wordt er op vele gebieden ondersteuning geboden.

* Leerlingen met een LWOO-verklaring ( leerwegondersteuning, in verband met leerachterstanden) worden geplaatst in een basisklas, een kleine klas waar de leerling goed begeleid kan worden. Ook kan een leerling met een LWOO-verklaring, afhankelijk van de capaciteiten, geplaatst worden in een BK, KT of TH klas. Voor de leerlingen met een LWOO-verklaring wordt, met hulp van de orthopedagoog, door de mentor een (groeps)handelingsplan geschreven.

* Vaksteun

VMBO-leerlingen die ondersteuning nodig hebben kunnen vaksteun volgen voor wiskunde, Nederlands, Frans, Engels, Duits en begrijpend lezen.

*Dyslexie

Leerlingen in klas 1 met een dyslexieverklaring volgen dyslexiebegeleiding. Voor de 2e en 3e jaars is er een dyslexiespreekuur. Ook is er een wekelijks spreekuur voor de ouders van dyslectische leerlingen.

Het Etty Hillesum Lyceum hanteert het landelijke dyslexieprotocol. Hieraan staan de faciliteiten vermeld waarvan de dyslectische leerlingen gebruik kunnen maken.

Dyslectische leerlingen ontvangen een dyslexiepas waar genoemde faciliteiten op vermeld staan.

* Leerlingbegeleiding

Op het Stormink werken 4 leerlingbegeleiders. Soms zijn de problemen die een kind heeft “te groot” voor de mentor. Veelal gaat het dan om sociaal-emotionele problematiek.

Een mentor kan dan de leerling aanmelden voor leerlingbegeleiding via een aanvraagformulier (informeer bij jouw teamleider).

Leerlingbegeleiding vindt plaats in een één op één situatie. De leerlingbegeleider houdt een dossier bij, heeft overleg met de mentor en meestal ook contact met de ouders. De leerlingbegeleider kan ook de hulp inroepen van externe instanties zoals GGD, Dimence, Politie, Leerplicht, Jeugdzorg etc.

* ZAT

Daarnaast kan een leerling waar de school zich ernstig zorgen om maakt, aangemeld worden bij het Zorg Advies Team. Het ZAT bestaat uit teamleiders, orthopedagoog, zorgcoördinator, het Expertisepunt, Raster, evt. aangevuld met medewerkers van externe organisaties.

* Vertrouwenspersoon

Op het Stormink zijn twee vertrouwenspersonen, mevrouw Schrijver en de heer Jaarsveld.

Een school heeft een wettelijke verplichting een vertrouwenspersoon te hebben bij wie de leerlingen terecht kunnen voor klachten over ongewenst gedrag, zoals agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie. Indien nodig schakelt de vertrouwenspersoon professionele hulpverleners in.

* Rugzakbegeleiders

Op het Stormink is een docent met als extra taak rugzakbegeleiding.Zij begeleidt leerlingen die meer hulp nodig hebben, ivm slechthorendheid, slechtziendheid, taal- en spraakproblemen.

Deze leerlingen hebben een zgn. rugzakje. Een leerling met een rugzakje cluster 1 of 2, heeft een rugzakbegeleider. De rugzakbegeleider is aanspreekpunt voor kind, ouder en docenten en onderhoudt nauw contact met de Ambulante Begeleider van bijv, Bartimeus, Kentalis.

* Expertisepunt (voorheen Trajectklas)

Er zijn leerlingen die vanaf het begin van het schooljaar geplaatst worden in het Expertisepunt. Het betreft hier leerlingen waarvan de basisschool aangeeft dat zij veel structuur en ondersteuning nodig hebben. De leerlingen in het Expertisepunt volgen zo veel mogelijk de lessen in de klas waarin zij geplaatst zijn, maar kunnen altijd terugvallen op de medewerkers van het Expertisepunt.

Daarnaast kan in de loop van het jaar blijken dat, ondanks alle inspanningen, het niet goed gaat met een leerling. Na bespreking in het ZAT kan de leerling dan worden geplaatst, na overleg met de ouder(s) uiteraard, in het Expertisepunt. Ook deze leerling volgt zoveel mogelijk de reguliere lessen.

Het expertisepunt is op de begane grond gevestigd. Het directe telefoonnummer is 5672.

* Raster (voorheen Jongerenwerk Brede School VO / Stichting De Kij)

De werkzaamheden van Raster bestaan uit individuele trajectbegeleiding, jongerenwerk (in en buiten school) en groepsactiviteiten (Wie ben ik, etc.)

De problemen kunnen zo complex zijn dat we individuele Trajectbegeleiding aanbieden, dit is een intensieve vorm van begeleiding die zich ook richt op problemen buiten de school, zoals in het gezin.

Daarnaast signaleren de jongerenwerkers eventuele problemen die zich binnen school en/of daar buiten afspelen en bieden aansluitend activiteiten aan.

Ook is er een aantal vaste groepsactiviteiten zoals de training Wie Ben Ik? (gericht op het verbeteren van het zelfbeeld) en klassenactiviteiten.

* Huiswerkbegeleiding

‘Studiekring’ is een externe organisatie die zijn diensten aanbiedt binnen de school om leerlingen te helpen bij leren leren, plannen en het maken van hun huiswerk. Site: http://www.studiekring.nl/huiswerkbegeleiding-bijles-deventer-het-stormink/

Indien ouders hier belangstelling voor hebben, kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met Studiekring.

* Orthopedagogisch Team

Het OPT bestaat uit twee orthopedagogen.

Het OPT voert onderzoeken uit zoals persoonlijkheidsonderzoeken, dyslexieonderzoeken, intelligentieonderzoeken. Daarnaast heeft het OPT een belangrijke rol in het adviseren van mentoren en teamleiders, de plaatsing van leerlingen en het bepalen van een begeleidingstraject voor een leerling.

De orthopedagoog neemt deel aan het ZAT en aan de leerlingbegeleidersvergaderingen.

* Zorgcoördinator

De zorgcoördinator coördineert de hulp aan leerlingen waar het gaat om vaksteun, leerling- en rugzakbegeleiding, etc. Verder onderhoudt de zorgcoördinator het contact met het Expertisepunt, Raster en externe instanties, maakt deel uit van het ZAT, heeft nauw contact met het OPT, Samenwerkingsverband VO Deventer en met de zorgcoördinatoren van de overige Etty Hillesum vestigingen.

* Externe instanties

De school werkt nauw samen met externe instanties zoals GGD, Leerplicht, Dimence, Politie, Raster en Jeugdzorg.