donderdag 13 augustus 2015

Tweetalig onderwijs

Tweetalig onderwijs

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 start het Etty Hillesum Lyceum op Het Stormink met tweetalig onderwijs (TTO) in het atheneum. De school geeft hiermee gehoor aan een veelgehoorde wens van ouders en leerlingen.

Op dit moment zijn de leerlingen die deze vorm van onderwijs willen volgen nog aangewezen op Zutphen en Apeldoorn. Met ingang van 17 augustus 2015 biedt Het Stormink leerlingen de kans om in Deventer dit onderwijs te volgen. De keuze voor het reguliere atheneum blijft daarnaast bestaan. Het Stormink maakt daarmee deel uit van het netwerk van scholen met tweetalig onderwijs dat, samen met het Europees Platform, de kaders voor het programma heeft vastgesteld.

Kenmerkend voor tweetalig onderwijs is aan de ene kant dat minimaal 50% van de lessen in het Engels worden gegeven. Daarnaast staan extra lessen Engels op het rooster. Een ander kenmerk is dat in het programma veel aandacht is voor vakoverstijgende projecten die heel vaak een internationale dimensie hebben (kennis over de wereld, Europa en internationale samenwerking).

De school biedt het tweetalig onderwijs aan voor leerlingen die meer uitgedaagd willen worden in het onderwijs. Het is niet nodig om een “talenknobbel” te hebben. Interesse in en een zekere gevoeligheid voor taal ligt wel voor de hand. In principe kunnen alle leerlingen met een vwo- of havo/vwo advies zich aanmelden.

De school hanteert voor de aanmelding van leerlingen slechts één aanvullend criterium. Het is belangrijk dat leerlingen voldoende gemotiveerd zijn om dit onderwijs te volgen. Leerlingen die zich aanmelden voor tweetalig onderwijs wordt gevraagd om een motivatiebrief te schrijven. Daarna is er een gesprek. Deze motivatie is belangrijk om het ook de hele onderbouw te kunnen volhouden.

De leerlingen krijgen les van docenten die ervaring hebben met en gespecialiseerd zijn in het lesgeven aan atheneumleerlingen. Ze voldoen aan de minimumeisen t.a.v. de vereiste taalvaardigheid van het Engels. Zij hebben allemaal een aanvullende training gevolgd in het gebruik van Engels in het klaslokaal. De school heeft ervoor gekozen om de extra bijdrage voor ouders zo laag mogelijk te houden. Het Stormink vraagt een extra bijdrage van € 250,-- per schooljaar.

Daarvoor worden 2 lessen Engels extra per week aangeboden en kunnen de leerlingen in het derde jaar deelnemen aan het examen “Cambridge first certificate”. De school maakt daarnaast nog extra kosten. De aanstelling van een aparte coördinator tweetalig onderwijs, het feit dat voor een deel andere (vaak duurdere) boeken moeten worden aangeschaft en de aanvullende scholing van de docenten rechtvaardigen een bijdrage van de ouders.

Met deze € 250,-- behoort Het Stormink tot een van de goedkoopste scholen voor tweetalig onderwijs. Mochten de financiën een probleem zijn, dan zijn er mogelijkheden om hierover met de school in gesprek te gaan. Het is mogelijk dat in het tweede leerjaar een uitwisseling wordt georganiseerd met een school in het buitenland. Indien dit daadwerkelijk plaatsvindt, wordt dit wel apart in rekening gebracht. 

Meer lezen voor tto? Klik hier voor de brochure

Deventer TV reportage:  klik hier voor de reportage