Gedragscode & reglement

Gedragscode en schoolregels

We gaan ervan uit dat alle leerlingen zich medeverantwoordelijk voelen voor het realiseren van een veilige, schone en stimulerende omgeving. Gezond verstand is daarbij het uitgangspunt. Maar het is ook de taak van de school een gedragscode en regels op te stellen voor degenen die zich niet of onvoldoende aangesproken voelen door het hierboven beschreven uitgangspunt. Wij willen immers de onderwijskansen van iedereen in een plezierige leer- en leefomgeving waarborgen.

 

 Gedragscode

  • Respecteer jezelf (let op taalgebruik en presentatie).
  • Respecteer elkaar (pest en discrimineer niet, sluit niemand buiten, speel geen eigen rechter, wees tolerant).
  • Respecteer de docenten en overige medewerkers.
  • Respecteer je omgeving (maak geen rommel in de school en daarbuiten, beklad geen eigendommen van anderen, maak niets stuk).
  • Respecteer de werksfeer (stoor elkaar niet, loop niet in de gangen bij de leshuizen tijdens de lessen).
  • Respecteer afspraken (kom op tijd, zorg dat je je spullen bij je hebt, kom voorbereid in de les).

 

Schoolregels

Aanwezigheid in de les

Elke leerling dient zijn volledige programma te volgen (C- èn K-tijd). Voor K-tijd dient tijdig te worden ingetekend. Bij herhaalde illegale afwezigheid neemt de school maatregelen (zie examenreglement) en wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

 

Aanwijzingen door personeel en corveediensten

Aanwijzingen van personeelsleden moeten door elke leerling worden opgevolgd. Er wordt een corveerooster opgesteld voor de leerlingen van 4 havo en 4 vwo. Op aanwijzing van personeelsleden verrichten leerlingen ook corveediensten in en in de omgeving van het gebouw.

 

Actieve studiehouding

Alleen aanwezigheid is niet genoeg. Je komt naar school om iets te leren. Wij verwachten van iedere leerling een actieve en positieve houding en accepteren geen onverschilligheid. Een leerling moet huiswerk maken en voorbereid in de les komen. Een leerling moet boeken, schriften en andere benodigdheden voor een les bij zich hebben. Indien leerlingen hier niet aan voldoen legt de docent aan het eind van de lesdag een maatregel op. Andere bezigheden zijn geen excuus om de maatregel te omzeilen of verplaatsen. Alleen indien de leerling tot 16.55 uur les heeft of wanneer de docent verhinderd is vindt de maatregel op een andere dag plaats.

 

Alcoholgebruik tijdens excursies

Tijdens excursies is het gebruik van alcoholische dranken niet toegestaan. Drankmisbruik valt in geen enkele situatie onder de verantwoordelijkheid van de school.

 

Computervoorzieningen

Computers van de school mogen alleen voor schoolse doeleinden gebruikt worden. Leerlingen die de computervoorzieningen van de school misbruiken of zich niet aan de regels voor computergebruik houden, worden zonder waarschuwing tijdelijk van deze voorzieningen uitgesloten. Bij herhaling kan dit het hele schooljaar zijn.

Eten en drinken in de lokalen en in de mediatheek

In de lokalen, in de mediatheek, in de leerlingenwerkruimtes, de collegezaal en achter de klapdeuren van de leerhuizen mag niet worden gegeten en/of gedronken.

 

Feesten

Alle leerlingenfeesten vinden plaats op een locatie buiten de school. Ze zijn alcoholvrij. Alle feesten waarover met de schoolleiding is overlegd worden tijdig schriftelijk aangekondigd. Ze vallen echter niet onder de verantwoordelijkheid van de school.

 

Fietsen- en bromfietsstalling

Fietsen moeten worden gestald op de daartoe aangewezen plaatsen. De plaatsen per leerjaar worden in de fietsenstalling aangegeven. Onjuist gestalde fietsen veroorzaken overlast. Bovendien neemt het risico van beschadiging van fietsen van anderen en van de eigen fiets toe. Zet je fiets altijd op slot. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of schade.

Bromfietsen en scooters worden geplaatst in een speciale stalling. Zet je bromfiets of scooter altijd op slot, leg ook je helm vast aan een slot. De school is niet aansprakelijk voor vermissing van of schade aan scooters, bromfietsen en/of helmen. Rondhangen in de stallingen is niet toegestaan. Scooters of fietsen die fout geparkeerd worden gaan tot 16.00 uur aan de ketting. In verband met bijzondere omstandigheden kunnen de regels tijdelijk anders zijn.

 

Geluidsapparatuur, mobiele telefoons en opnameapparatuur

Het gebruik van audioapparatuur en mobiele telefoons in de les is storend voor medeleerlingen en docenten en is daarom niet toegestaan tijdens C-tijd. De leerling dient zijn telefoon tijdens C-tijd in de kluis te bewaren. Als een leerling zijn telefoon niet in de kluis legt dient die tijdens de les in de daarvoor bestemde bak in het klaslokaal ‘gestald’ te worden. Het gebruik van de bak is voor eigen risico. Tijdens k-tijd beslist de docent of het gebruik van een telefoon al dan niet is toegestaan. Leerlingen dienen de aanwijzingen van de docent altijd op te volgen. In de stilteruimte is het gebruik van geluidsapparatuur en mobiele telefoons nooit toegestaan.

 

Mobiele telefoons die voor niet schoolse doeleinden gebruikt worden, worden ingenomen en ingeleverd door de docent bij de administratie. In principe kan de leerling de telefoon de volgende lesdag om stipt 8.00 uur ’s ochtends ophalen. Bij herhaling kan de telefoon ook langer in beslag genomen worden. Deze regeling geldt ook voor geluidsapparatuur indien deze door de docent niet wordt toegestaan.

           

Het is verboden in de lessen foto- en/of filmopnamen te maken tenzij de docent of een lid van de schoolleiding daarvoor toestemming heeft gegeven. Indien dit toch gebeurt, wordt de apparatuur in beslag genomen en pas na onderzoek en na een aantal wachtdagen teruggegeven. Filmpjes en foto’s die met toestemming gemaakt zijn, mogen nooit op het internet verspreid worden, tenzij een lid van de schoolleiding daar toestemming voor gegeven heeft.

 

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden naar de receptie gebracht.

 

Identificatie

Elke leerling dient zijn schoolpas te tonen en zijn naam en klas te noemen indien een personeelslid daarom vraagt. In de toetsperiode dient elke leerling zijn schoolpas of ID bij zich te hebben.

 

Jassen en petten in het lokaal

De docent bepaalt of jassen mogen worden meegenomen in het lokaal en of het dragen van petten in de les is toegestaan. De leerlingen dienen te leren omgaan met verschillende opvattingen hieromtrent.

 

Kleding

Kleding die de communicatie belemmert en/of die het voor de school onmogelijk maakt de identiteit vast te stellen is niet toegestaan. De schoolleiding kan bepaalde kleding verbieden of verplicht stellen wanneer deze kleding aan bepaalde gebruiks- of veiligheidseisen moet voldoen.

 

Kleedkamers

Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van spullen die in (afgesloten) kleedkamers zijn achtergelaten.

 

Kluisjes

Voor elke leerling is een kluisje gereserveerd. In dit kluisje mogen alleen spullen die op school nodig zijn worden opgeborgen. Laat geen waardevolle spullen in je jaszakken achter en laat je tas niet onbeheerd maar gebruik je kluisje. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging.

Het huurbedrag en de borg voor het kluisje wordt bij de ouders in rekening gebracht. De hoogte van deze bedragen treft u aan in het overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage.

Bij verlies van de kluissleutel meldt de leerling zich bij de conciërge. Tegen betaling van 15 euro wordt een nieuwe sleutel uitgegeven.

 

Leer- en hulpmiddelen

Elke leerling moet de door de school voorgeschreven leer- en hulpmiddelen in bezit hebben en in de lessen bij zich hebben.

 

Lengte van de schooldag

De schooldag duurt tot en met het negende lesuur (8.15 uur tot 16.55 uur). Bij het maken van afspraken dienen de leerlingen en de ouders hier rekening mee te houden. Leerlingen die onvoorbereid in de les komen omdat huiswerk niet gemaakt is of hun boeken en/of schriften niet bij zich hebben komen aan het eind van de lesdag terug bij de docent. Andere activiteiten moeten daarvoor wijken.

 

Liftgebruik

Leerlingen die geen trappen mogen lopen, kunnen bij de teamleider een liftkaart halen. De conciërges geven op vertoon daarvan een lifttag uit. De borg daarvoor bedraagt 25 euro. De tag en kaart moeten zo spoedig mogelijk na herstel weer worden ingeleverd, waarna de leerling de borg terugkrijgt. Alleen indien noodzakelijk (bijvoorbeeld voor het dragen van de tas) mag één medeleerling de houder van de pas vergezellen.

Bij misbruik van de lift wordt de lifttag ingenomen.

 

Mediatheek

De regels voor de mediatheek worden via de vitrines in de mediatheek aan alle leerlingen kenbaar gemaakt. Leerlingen die de regels van de mediatheek herhaaldelijk overtreden krijgen een mediatheekverbod.

 

Medicijngebruik

Medewerkers van de school dienen alleen in uitzonderingsgevallen medicijnen toe en uitsluitend met toestemming van de ouders van een leerling. Indien een leerling 18 jaar of ouder is kan hij zelf toestemming geven.

 

Nederlandse taal

Op school is de voertaal Nederlands. Alleen in door docenten nader aan te geven onderwijskundige contexten mag of moet een andere taal dan het Nederlands gesproken worden.

 

Roken, alcohol, drugs

Het is voor leerlingen op het gehele schoolterrein verboden te roken. Het bezit van drugs, alcohol en/of medicijnen of daarop lijkende middelen die niet aantoonbaar in het belang van de eigen gezondheid zijn, is niet toegestaan. Indien het vermoeden bestaat dat een leerling op school of tijdens een door de school georganiseerde activiteit drugs of alcohol heeft gebruikt, of deze in zijn bezit heeft worden zijn ouders geïnformeerd. De leerling wordt door de ouders opgehaald.

 

Roosterwijzigingen, mededelingen examen, overige mededelingen

Roosterwijzigingen, examenmededelingen en andere berichten die voor iedereen van belang zijn worden kenbaar gemaakt via de monitoren en/of de afdelings- en/of examenvitrines. Elke leerling is er zelf verantwoordelijk voor dat hij over de juiste informatie beschikt.

 

Sancties en het niet toekennen van herkansingen of herexamen schoolexamen

Schoolleiding, docenten en medewerkers zijn gerechtigd leerlingen sancties op te leggen bij onregelmatigheden. Sancties kunnen ook worden opgelegd indien een leerling niet voorbereid in de les komt. De schoolleiding kan sancties aan de leerlingen opleggen in alle situaties die daartoe aanleiding geven. Sancties worden buiten lestijd geëffectueerd. De leerling dient daarmee rekening te houden.

           

In het examenreglement staat vermeld dat illegale absentie (hieronder valt ook te laat komen), het niet (op tijd) inleveren van handelingsdelen en het niet (op tijd) intekenen voor K-tijd kan leiden tot het niet toekennen van herkansingen of een herexamen schoolexamen

 

Te laat komen

Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de receptie en krijgen daar een briefje. Hiermee zijn zij toelaatbaar in de les.

Een leerling die te laat komt krijgt een waarschuwing. Bij de derde waarschuwing dient deze leerling de eerstvolgende vrijdagmiddag een uur in te halen. Tijdens dat uur mag uitsluitend aan schoolse zaken gewerkt worden zonder gebruik van welke apparatuur dan ook. Behalve bij bijzondere omstandigheden (zoals doktersbezoek met briefje) krijgt een leerling die meer dan een kwartier te laat komt geen briefje of waarschuwing meer. De leerling wordt niet meer in de klas toegelaten en is illegaal afwezig.

 

Tussenuren en pauzes

Tijdens tussenuren verblijven de leerlingen in de kantine, de hal, de mediatheek of in een van de werkruimtes. In de pauzes verblijven de leerlingen op het schoolplein, in de hal, in de kantine of in de omlopen. De leerhuizen zijn tijdens de pauzes niet toegankelijk voor leerlingen.

 

Uit de les gestuurde leerlingen

Leerlingen die uit de les gestuurd worden, gaan direct naar de receptie, tenzij de docent aangeeft dat het gaat om ´even afkoelen´ op de gang, waarna een leerling terug verwacht wordt in de les. In alle overige situaties gaat de leerling naar de receptie, ook al wordt dat door de docent niet gezegd. Bij de receptie krijgt de leerling een formulier, dat volledig moet worden ingevuld. Dit formulier wordt afgetekend door de collega die dienst heeft in de receptie. De leerling gaat het resterende deel van de les werken in de stilteruimte tegenover de receptie.

Na afloop van de les meldt de leerling zich met het formulier zo snel mogelijk bij de docent die hem eruit gestuurd heeft. De docent bepaalt wat er verder gebeurt. Een conflict wordt altijd voor de volgende les uitgesproken. Het initiatief daartoe gaat uit van de leerling. Indien het conflict niet voor de eerstvolgende les is uitgesproken, wordt de leerling niet tot de desbetreffende les toegelaten en dient hij zich direct te melden bij zijn teamleider.

 

Verlengd rooster

Sommige leerlingen hebben baat bij extra ondersteuning door de school. Docenten en mentoren zien dat meestal eerder dan de leerling zelf. Het kan gaan om leerlingen die met een zwak rapport bevorderd zijn of om leerlingen die thuis niet goed aan werken toekomen en die met wat extra inzet tot betere resultaten kunnen komen. De afgelopen jaren zijn goede ervaringen opgedaan met verplichte verlengde roosters.

Dit betekent dat de school sommige leerlingen in hun eigen belang een verlengd rooster op legt. De teamleider stelt dit samen. De verlenging hoeft niet altijd hetzelfde te zijn. Het verlengde rooster duurt dagelijks uiterlijk tot 16.55 uur.

 

Het volgen van een verlengd rooster op voordracht van de teamleider of de rapportvergadering is niet vrijblijvend. De school geeft daarmee aan dat een leerling extra tijd nodig heeft om tot betere resultaten te komen. Daarom stelt de school de aanwezigheid van de leerling gedurende een bepaalde periode op die extra uren verplicht. In principe wordt het verlengde rooster ingevuld in de mediatheek tenzij anders afgesproken met de teamleider.

 

Verlof aanvragen

Elders in deze schoolgids staat vermeld hoe om te gaan met het aanvragen van verlof, extra verlof en luxe verlof.

 

Vervuiling, vandalisme, verdenking van strafbare feiten

Alle medewerkers van de school kunnen leerlingen aanspreken indien zij het gebouw of het terrein van de school vervuilen of daar vandalisme plegen. Vervuilers ruimen zelf hun rommel op, vandalisme wordt altijd gemeld bij de schoolleiding. De ouders/verzorgers van leerlingen die eigendommen van de school vernielen of ontvreemden, worden voor het volledige bedrag aansprakelijk gesteld. Meerderjarige leerlingen worden zelf aansprakelijk gesteld.

 

Bij verdenking van een strafbaar feit of van een ernstige overtreding van de schoolregels, is de teamleider, nadat de directeur of diens plaatsvervanger daarvoor toestemming heeft gegeven, gerechtigd in kluisjes te kijken of schooltassen te doorzoeken.

Strafbare feiten (zoals vandalisme, diefstal, mishandeling, bedreiging) meldt de schoolleiding bij de politie. In geval van intimidatie en/of bedreiging van medewerkers wordt altijd aangifte gedaan. Incidenten worden ook intern geregistreerd.

 

Situaties waarin de schoolregels niet voorzien

In alle situaties waarin de schoolregels niet voorzien, beslist de directeur.