Binnen Het Vlier vinden we de communicatie met ouders zeer belangrijk. Op een school met jongeren in de leeftijd van 15 tot 19 jaar lopen ongetwijfeld soms zaken mis. Wij waarderen het wanneer ouders hierover contact opnemen. Meestal zal dat met de mentor gebeuren maar in sommige gevallen kan dat ook met de decaan of de teamleider het geval zijn. In de schoolgids vindt u de telefoonnummers van de medewerkers en het e-mailadres van de school. Andersom voelt de school regelmatig de behoefte om ouders te informeren of te bevragen. We onderhouden binnen Het Vlier op een aantal manieren contacten met ouders.

Website:
Op de Website vindt u allerlei informatie die voor ouders van belang is. Dat zijn documenten en regelingen die van kracht zijn binnen een examenlocatie maar het betreft ook informatie over actuele zaken die spelen binnen of buiten Het Vlier.
Brieven die aan grotere groepen ouders en/of leerlingen worden verstuurd komen ook op de website.

SOMtoday:
Ouders kunnen via SOMtoday de prestaties van hun kind volgen. De meest recente cijfers zijn hier te vinden. De school geeft vanaf het schooljaar 2011-2012 geen tussentijdse rapporten meer mee aan haar leerlingen. Leerlingen en ouders kunnen na afloop van een toetsperiode via SOMtoday de cijferlijst inzien. Leerlingen krijgen wel een overgangsrapport mee naar huis. SOMtoday geeft u ook inzicht in de eventuele absentie van uw kind in de lessen.
Indien u vragen hebt over ouderportaal stuurt u dan een mail aan: @ettyhillesumlyceum.nl. (Welke gegevens u ziet bij uw kind kan per vestiging verschillen)

Ouderavonden:
Voor elk leerjaar wordt in het begin van het schooljaar een algemene voorlichtingsavond gehouden. Deze avonden zijn speciaal voor ouders bedoeld met uitzondering van 5 havo en 6 vwo waar de informatie met name op de examenkandidaten gericht is. Ook hier zijn ouders overigens van harte welkom. Tijdens de ouderavond maakt u (hernieuwd) kennis met de mentor van uw kind en er wordt veel informatie gegeven over de gang van zaken tijdens een leerjaar.
Twee maal per jaar wordt er voor ouders met kinderen in het 4e leerjaar en 5vwo een avond gehouden met zogenaamde 'tienminutengesprekken'. Voor 5havo is dat één keer. Op deze avonden kunt u drie docenten kort, persoonlijk spreken over de vorderingen van uw kind.

Nieuwsbrief:
Drie keer per schooljaar ontvangt u via het door u opgegeven e-mailadres de Nieuwsbrief van Het Vlier.

Brieven:
Een aantal malen per schooljaar versturen we brieven aan ouders over actuele zaken binnen Het Vlier. Indien deze brieven aan grotere groepen ouders en leerlingen gericht zijn worden de brieven digitaal naar uw e-mailadres verstuurd. Het is van belang dat de school uw juiste e-mailadres heeft!
Digitaal verstuurde brieven zijn ook in te zien op de administratie van Het Vlier. Indien gewenst kan hier een hard copy brief opgehaald worden.

Ouderraad:
Het Vlier kent een actieve en deskundige ouderraad die regelmatig overleg voert met de schoolleiding van Het Vlier. De ouderraad volgt Het Vlier kritisch. Er is een prima relatie tussen schoolleiding en ouderraad met wederzijds respect.
De ouderraad organiseert jaarlijks een thema-avond waarvoor alle ouders worden uitgenodigd.
De ouderraad kan regelmatig versterking gebruiken.

Enquêtes:
In het kader van de kwaliteitszorg worden ouders jaarlijks verzocht deel te nemen aan enquêtes. Wij hopen dat u op die manier een bijdrage wilt leveren aan een verdere versterking van het onderwijs op Het Vlier.