Gedragscode

Gedragscode en regels
We gaan ervan uit dat alle leerlingen zich medeverantwoordelijk voelen voor het realiseren van een veilige, schone en stimulerende omgeving. Gezond verstand is daarbij het uitgangspunt. Maar het is ook de taak van de school een gedragscode en regels op te stellen voor degenen die zich niet of onvoldoende aangesproken voelen door het hierboven beschreven uitgangspunt. Wij willen immers de onderwijskansen van iedereen in een plezierige leer- en leefomgeving waarborgen.


Gedragscode
    •    Respecteer jezelf (let op taalgebruik en presentatie).
    •    Respecteer elkaar (pest en discrimineer niet, sluit niemand buiten, speel geen eigen rechter, wees tolerant).
    •    Respecteer de docenten en overige medewerkers.
    •    Respecteer je omgeving (maak geen rommel in de school en daarbuiten, beklad geen eigendommen van anderen, maak niets stuk).
    •    Respecteer de werksfeer (stoor elkaar niet, loop niet in de gangen bij de leshuizen tijdens de lessen).
    •    Respecteer afspraken (kom op tijd, zorg dat je je spullen bij je hebt, kom voorbereid in de les).

Regels
Het spreken van de Nederlandse taal
Op school is de voertaal Nederlands. Alleen in door docenten nader aan te geven onderwijskundige contexten mag of moet een andere taal dan het Nederlands gesproken worden.


Aanwezigheid in de les
Elke leerling dient zijn volledige programma te volgen (C- èn K-tijd). Voor K-tijd dient tijdig te worden ingetekend. Bij herhaalde illegale afwezigheid neemt de school maatregelen (zie examenreglement) en wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Actieve studiehouding
Alleen aanwezigheid is niet genoeg. Je komt naar school om iets te leren. Wij verwachten van iedere leerling een actieve en positieve houding en accepteren geen onverschilligheid.


Leer- en hulpmiddelen
Elke leerling moet de door de school voorgeschreven leer- en hulpmiddelen in bezit hebben.


Identificatie
Elke leerling dient zijn schoolpas te tonen en zijn naam en klas te noemen indien een personeelslid daarom vraagt.


Aanwijzingen door personeel en corveediensten
Aanwijzingen van personeelsleden moeten door elke leerling worden opgevolgd. Er wordt een corveerooster opgesteld voor de leerlingen van 4 HAVO en van 4 en 5 VWO. Op aanwijzing van personeelsleden verrichten leerlingen ook corveediensten in en in de omgeving van het gebouw.


Geluidsapparatuur, mobiele telefoons opnameapparatuur
Het gebruik van audioapparatuur en mobiele telefoons in de les is storend voor medeleerlingen en docenten en is daarom niet toegestaan. Indien de docent geen bezwaar heeft en anderen niet gestoord worden, zijn geluidsdragers in K-tijd toegestaan, met uitzondering van de stilteruimte.


Tijdens lessen, in de lokalen, in de mediatheek en tijdens toetsen staat de mobiele telefoon uit. Ingenomen mobiele telefoons dienen ingeleverd te worden bij de administratie.  Op dezelfde dag om 16.30 uur kan de mobiel worden opgehaald. Niet vroeger.

Het is verboden in de lessen foto- en/of filmopnamen te maken tenzij de docent of een lid van de schoolleiding daarvoor toestemming heeft gegeven. Indien dit toch gebeurt, wordt de apparatuur in beslag genomen en pas na onderzoek en na een aantal wachtdagen terug gegeven.


Vervuiling, vandalisme, verdenking van strafbare feiten
Alle medewerkers van de school kunnen leerlingen aanspreken indien zij het gebouw of het terrein van de school vervuilen of daar vandalisme plegen. Vervuilers ruimen zelf hun rommel op, vandalisme wordt altijd gemeld bij de schoolleiding. De ouders/verzorgers van leerlingen die eigendommen van de school vernielen of ontvreemden, worden voor het volledige bedrag aansprakelijk gesteld. Meerderjarige leerlingen worden zelf aansprakelijk gesteld.


Bij verdenking van een strafbaar feit of van een ernstige overtreding van de schoolregels, is de teamleider, nadat de directeur of diens plaatsvervanger daarvoor toestemming heeft gegeven, gerechtigd in kluisjes te kijken of schooltassen te doorzoeken.


Strafbare feiten (zoals vandalisme, diefstal, mishandeling, bedreiging) meldt de schoolleiding bij de politie. In geval van intimidatie en/of bedreiging van medewerkers wordt altijd aangifte gedaan. Incidenten worden ook intern geregistreerd.


Eten en drinken in de lokalen en in de mediatheek
In de lokalen, in de mediatheek en achter de klapdeuren van de leerhuizen mag niet worden gegeten en/of gedronken.


Roosterwijzigingen, mededelingen examen, overige mededelingen
Roosterwijzigingen, examenmededelingen en andere berichten die voor iedereen van belang zijn worden kenbaar gemaakt via de monitoren en/of de afdelings- en/of examenvitrines. Elke leerling is er zelf verantwoordelijk voor dat hij over de juiste informatie beschikt.


Lengte van de schooldag
De schooldag duurt in principe tot en met het achtste lesuur. Bij het maken van afspraken dienen de leerlingen en de ouders hier rekening mee te houden.


Fietsen- en bromfietsstalling
Fietsen moeten worden gestald op de daartoe aangewezen plaatsen. De plaatsen per leerjaar worden in de fietsenstalling aangegeven en bekend gemaakt via de vitrines van de teamleiders. Onjuist gestalde fietsen veroorzaken overlast. Bovendien neemt het risico van beschadiging van fietsen van anderen en van de eigen fiets toe. Zet je fiets altijd op slot. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of schade.
Bromfietsen en scooters worden geplaatst in een speciale stalling. Zet je bromfiets of scooter altijd op slot, leg ook je helm vast aan een slot. De school is niet aansprakelijk voor vermissing van of schade aan scooters, bromfietsen en/of helmen. Rondhangen in de stallingen is niet toegestaan
In verband met bijzondere omstandigheden kunnen de regels tijdelijk anders zijn.


Kluisjes
Voor elke leerling is een kluisje gereserveerd. In dit kluisje mogen alleen spullen die op school nodig zijn worden opgeborgen. Het huurbedrag (€ 7)  wordt bij de ouders in rekening gebracht. Laat geen waardevolle spullen in je jaszakken achter en laat je tas niet onbeheerd. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging.


Kleedkamers
Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van spullen die in (afgesloten) kleedkamers zijn achtergelaten.


Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden naar de meldkamer gebracht.


Roken, alcohol, drugs
In het gebouw geldt een rookverbod voor de leerlingen.
Indien het vermoeden bestaat dat een leerling op school of tijdens een door de school georganiseerde activiteit drugs of alcohol heeft gebruikt, of deze in zijn bezit heeft, zal hij (voor eigen rekening) naar huis worden gestuurd. De ouders worden altijd geïnformeerd. Zie verder: protocol De Veilige School.


Alcoholgebruik tijdens excursies
Tijdens het programma en de lunch is het gebruik van alcoholische dranken niet toegestaan. Na afloop van het programma is het gebruik van zwakalcoholische dranken door leerlingen van 16 jaar en ouder in beperkte mate toegestaan indien de ouders niet hebben aangegeven hiertegen bezwaar te hebben en de begeleidende docenten daar toestemming voor geven. De docenten houden (indien mogelijk) toezicht op het gebruik maar zijn niet verantwoordelijk. Indien de excursie een avondprogramma kent, gelden tijdens de maaltijd dezelfde regels als na afloop van het dagprogramma. Drankmisbruik valt in geen enkele situatie onder verantwoordelijkheid van de school.


Feesten
De leerling-feesten vinden plaats op een locatie buiten de school. Alle feesten waarover met de schoolleiding is overlegd worden tijdig schriftelijk aangekondigd. Ze vallen echter niet onder de verantwoordelijkheid van de school.


Te laat komen
Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de meldkamer en krijgen daar een briefje. Hiermee zijn zij toelaatbaar in de les.
De leerling krijgt van de medewerker in de meldkamer een waarschuwing. Bij de derde waarschuwing dient deze leerling de eerstvolgende vrijdag een uur in te halen.

Behalve bij bijzondere omstandigheden (zoals doktersbezoek met briefje) krijgt een leerling die veel te laat komt geen briefje of waarschuwing meer. Veel te laat is na 8.30, 9.20, 10.30, 11.20, 12.35, 13.25, 14.35 en 15.25 uur. De leerling wordt niet meer in de klas toegelaten en is illegaal afwezig.