Ongewenst gedrag

Bij vragen of klachten over ongewenst gedrag van medewerkers of medeleerlingen kan een leerling zich wenden tot de schoolleiding, de vertrouwenspersonen van de school of de vertrouwensinspecteur. De vertrouwenspersonen zijn in principe als eersten aanspreekbaar bij klachten over ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon adviseert de klager/klaagster over de procedure die moet worden gevolgd en verleent hierbij de nodige ondersteuning.

De vertrouwensinspecteur is te bereiken op het centrale meldpunt seksueel misbruik en seksuele intimidatie, dat iedere werkdag bereikbaar is onder het telefoonnummer 0900-1113111.