Schorsing & verwijdering

Bij (herhaaldelijk) wangedrag kan een leerling door de directeur worden geschorst. Deze periode van schorsing kan ten hoogste één week zijn. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met vermelding van redenen door de directeur aan de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers meegedeeld.

Als een leerling zich (herhaaldelijk) ernstig misdraagt, kan de voorzitter van de Centrale Directie besluiten deze leerling definitief van school te verwijderen. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling vindt slechts plaats na overleg met de inspecteur. Als het besluit tot definitieve verwijdering is genomen, dan kunnen de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij het College van Bestuur van de Stichting Carmelcollege.