Communicatie

Meerderjarige leerlingen

Als een leerling de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, verandert de relatie tussen de school en de ouders/verzorgers. Hierbij gaat het vooral om de volgende zaken:
    •    De school stuurt uitnodigingen en rapportages naar de meerderjarige leerling.
    •    Bij de voortgang van de studie houdt de school de beslissingen van de leerling aan, uiteraard binnen de mogelijkheden die de school heeft.
    •    De meerderjarige leerling moet zelf zorgen voor berichtgeving aan de school als hij lessen moet verzuimen (denk bijvoorbeeld aan doktersbezoek en ziekte).

Informatie aan gescheiden ouders

Wanneer ouders gaan scheiden of gescheiden zijn, gaat de school er stilzwijgend van uit dat alleen die ouder waar het kind zijn woonadres heeft, geïnformeerd wordt. De school onderneemt geen actie om de andere ouder te informeren. Hiervan kan worden afgeweken wanneer alle partijen hierover schriftelijke afspraken maken.

Indien na de scheiding beide ouders met het ouderlijk gezag zijn belast, hebben zij gelijke rechten met betrekking tot de informatievoorziening over hun kind en krijgen zij beiden toegang tot het ouderportaal. De ouders hebben de taak de school te informeren over hun beider adresgegevens.

Voor een ouderavond nodigt de school beide ouders uit voor een gezamenlijk gesprek. De uitnodiging voor deze avond wordt gestuurd naar het woonadres van het kind. Als een ouder dit anders wil, kan hij contact opnemen met de teamleider van de afdeling waar het kind het onderwijs volgt.

De school is geen partij in een mogelijk conflict tussen de ouders. Met betrekking tot de informatievoorziening maakt de school een eigen afweging. Tenzij de rechter hierover een uitspraak heeft gedaan, kan de verzorgende ouder de school niet verplichten de andere ouder informatie te onthouden. Indien de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder verzoekt om informatie dient hij een kopie van zijn legitimatiebewijs te overleggen. Binnen drie weken na de datum waarop het verzoek om informatie is ingediend, neemt de schoolleiding een besluit of de gevraagde informatie zal worden verstrekt. Beide ouders worden van dit besluit schriftelijk op de hoogte gesteld.

De school verstrekt geen informatie als er een gegronde reden is om aan te nemen dat dit in strijd is met het belang van het kind. De veiligheid van het kind is zo’n belang.