Ouderbetrokkenheid

Wat verwachten leerlingen en ouders van de scholen
van het Etty Hillesum Lyceum?


In 2009 heeft een onafhankelijk bureau een onderzoek uitgevoerd
naar de schoolkeuzemotieven bij ouders en leerlingen uit groep 8
in het gebied waaruit het Etty Hillesum Lyceum zijn leerlingen
betrekt.
Uit dit onderzoek blijkt dat leerlingen goed onderwijs willen waar
docenten zich behulpzaam opstellen. Leerlingen verwachten van
de school een doelmatige organisatie waardoor ze hun werk zo
goed en efficiënt mogelijk kunnen doen. Leerlingen vinden het
belangrijk dat een school gezellig is en dat er aandacht is voor
omgangsvormen. Deze normen en waarden worden ook door
ouders als een belangrijk gegeven voor een school gezien. Zij
verwachten een regelmatige rapportage van behaalde resultaten
en een duidelijke aanpak van lesuitval en absentie. Vanzelfsprekend
vinden ouders dat hun kinderen goed en gedegen onderwijs
moeten ontvangen en dat dit onderwijs goed aansluit op de
basisschool. Tenslotte vinden ouders het zeer belangrijk dat er
adequate hulp geboden wordt aan kinderen met problemen.

Wat verwachten we van de leerlingen op de scholen
van het Etty Hillesum Lyceum
?

Wij verwachten van onze leerlingen dat ze hun talenten ten volle
benutten, ieder op zijn eigen niveau. Wij vragen een flexibele en
ondernemende opstelling. Wij vragen van onze leerlingen weerbaar
en opbouwend kritisch gedrag. Wij vragen aan onze leerlingen de
motivatie om te leren, mee te gaan in technologische ontwikkelingen
en open te staan voor de groeiende internationalisering.
Wij vragen de leerlingen zich verbonden te voelen met de school,
met de medeleerlingen en met de medewerkers die hen bijstaan
in hun schooltijd. Wij verwachten van onze leerlingen dat zij
fatsoenlijk met elkaar en met medewerkers om gaan. Leerlingen
moeten kritisch reflecteren op hun eigen gedrag. Wij verwachten
dat zij hun schooltijd benutten om zich algemeen aanvaarde
waarden en normen eigen te maken.